Generalforsamling 2014

Referat fra kombineret generalforsamling og temadag, onsdag den 4. juni 2014, kl 9.30 til 15.30, Øster Farimasgade 5, 1014 København K.

 

Generalforsamling kl 9.30 til 10.30.

Der var 15 fremmødte og stemmeberettigede.

Der var ved generalforsamlingens afholdelse 44 betalende medlemmer (300 der abonnerer på nyhedsbrevet).

Formanden bød velkommen.

1. Læge Birthe Thørring blev valgt som ordstyrer.

2. Formanden aflagde beretning.

3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper:

– Pernille Wendtland var forsinket grundet fly, hvorfor den internationale tilbagemelding ikke blev foretaget.

– Anne Marie Enderlein fremlagde beretning for afhold to-dages kursus, der havde fået gode evalueringer. Opfølgningsdag er planlagt, ligeledes er det næste modul 1.

– Vedrørende udvalgsarbejde for etiske overvejelser ved ordination af “Ikke Genoplivning ved hjertestop”, fremlagde Dorte planer for arbejdet. Også dette vil blive lagt på hjemmesiden efter formandens beretning. Der blev givet udtryk for, at flere i selskabet ønskede at følge udvalgsarbejdet, hvorfor der blev henstillet til, at der løbende blev udfærdiget nyhedsbrev vedrørende arbejdet.

4. De indkomne forslag var der overvejende flertal for, men da der ikke var 2/3 af det samlede medlemstal fremmødt, skal forslagene genfremsættes på en ekstraordinær generalforsamling, i følge vedtægterne. Det blev foreslået, at denne blev afholdt umiddelbart før generalforsamlingen i 2015. Forslagene er at finde på selskabets hjemmeside.

5. Regnskab og budget.

Dette blev godkendt.

Kontingent blev fortsat fastsat fil 200 kr.

6. Valg af formand. Mogens Kim Skadborg blev genvalgt.

7. Valg af kasserer.

Dorte Elise Møller Holdgaard blev valgt.

8. De øvrige opstillede personer blev valgt, hvorfor den samlede bestyrelse nu udgøres af:

Formand Mogens Kim Skadborg,

Kasserer Dorte Elise Møller Holdgaard,

Pernille Wendtland

Jeanette Bresson Ladegaard Knox,

Henriette Bruun,

Marianne Axelsen,

Henri Goldstein.

Konstituering af bestyrelsen finder sted ved første bestyrelsesmøde.

9. Valg af to kritiske revisorer.

Birthe Thørring og Ingeborg Ilkjær accepterede genvalg.

10. Evt.

Antallet af deltagere sammenlignet med de sidste års deltagelse blev drøftet. Der var ikke en endelig konklusion på hvorfor, der kun var 25 tilmeldte. Det må blive et af den nye bestyrelses fokuspunkter, at se dels på antallet af medlemmer, dels se på, hvorledes vi får flere deltagere ved næste års temadag.

Temadagen, 10.30 – 15.45.

På den efterfølgende temadag indledte den nyvalgte formand med at byde velkommen, dels til deltagerne, dels til de to inviterede talere, specialkonsulent i det Etiske Råd, Henrik Kjeldgaard Jørgensen, cand. mag., PhD, dels til chef for kvalitet og politik i Danske Patienter, Annette Wandel.

Efter frokost-pausen gik deltagerne i to workshop, hvor det samme dilemma blev analyseret. Der blev anvendt to forskellige metoder, efterfulgt af en fælles opsamling.

Formanden takkede for deltagelse på dagen, og håbede på et gensyn.

Referent Dorte Elise Møller Holdgaard.

Aktuelle etiske dilemmaer

Tilmeld nyhedsbrev

Blive medlem