Baggrundsnotat for oprettelse af Dansk Selskab for Klinisk Etik.

 

 

1 Baggrund og formål

I 2006 resulterede et samarbejde mellem Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen i et forslag om etablering af en forsøgsordning om oprettelse af Klinisk Etiske Komitéer ved hospitaler i de fem regioner. Forslaget indebar bl.a. etablering af fælles uddannelsesprogrammer, international evaluering af forsøgsordningen og en toårig projektperiode. I årerne efter, er der opstået lokale klinisk etiske komitéer flere steder i landet på lokalt initiativ.

Initiativet til oprettelsen af Dansk Selskab for Klinisk Etik (DASKET) er udsprunget af arbejdet i disse lokale komitéer eller komitéer under oprettelse. Det blev efterhånden klart, at der er behov for at få større fokus og større bevidsthed omkring de etiske dimensioner i sundhedssektoren, for at fremme af den gode relation mellem patient og behandlerteam og til fremme af et godt tværfagligt samarbejde. Tilskyndelsen styrkedes af en fælles forståelse af en voksende kompleksitet i hele samfundet herunder også i sundhedssektoren.

Styrkelsen af den etiske handling kan bl.a. fremmes gennem åbenhed, viden og fokus på alle etiske aspekter i det kliniske arbejde. Gennem øget bevidsthed, nysgerrighed, opmærksomhed og åbenhed om etiske problemstillinger, med relation til den kliniske praksis i sundhedssektoren, er det initiativtagernes opfattelse, at der er behov for et landsdækkende fællesskab der kan fremme inddragelsen af etiske overvejelsers naturlige plads i dagligdagens kliniske praksis i sundhedssektoren.

Initiativtagerne finder det nødvendigt, at både sundhedspersonale, patienter og deres pårørende, medlemmer i de kliniske behandlingsteam og samfundet, er overbeviste om og trygge ved, at det arbejde der udføres og de beslutninger der træffes i det daglige kliniske arbejde, er omhyggeligt gennemtænkte og hviler på det bedst kvalificerede grundlag af informationer, viden og procedurer under inddragelse af relevante klinisk etiske overvejelser.

Initiativet til dannelsen af DASKET, udspringer af et fællesmøde for medlemmer af bestående og kommende kliniske etiske komiteer i det danske sundhedsvæsen, der var samlet første gang den 24.3.2011 i Vejle.

Det var initiativtagernes fælles erfaring, at der i Danmark ikke aktuelt findes et fællesforum på det etiske område, hvor der kan hentes inspiration, træning og vidensdeling på det klinisk etiske område og hjælp til oprettelse af kliniske etiske komiteer. Derudover er der brug for en samlet oversigt over, hvor der kan hentes hjælp til uddannelse af medarbejdere i sundhedssektoren der interesserer sig for den kliniske og praktiske del af etikken.

Selskabet er efter initiativtagernes opfattelse tænkt som et praksisnært selskab, med den hensigt at fremme en vision om de etiske overvejelsers uadskillelighed fra den kliniske praksis inden for alle aspekter af det danske sundhedsvæsen. Det er således overvejelser om konkrete klinisk-etiske dilemmaer der tænkes som primært fokus område for DASKET.

Selskabet henvender sig til alle der interesserer sig for klinisk etik i sundhedssektoren.

 

2 Organisering og opgaver i forbindelse med oprettelse af selskabet.

Der nedsættes en arbejdsgruppe der består af et til to medlemmer fra hver af de eksisterende eller kommende komiteer, der deltog i mødet i Vejle. Det er Frederiksberg Hospital, Herlev Hospital, Psykiatrien i Region Hovedstaden, Horsens Sygehus, Ålborg Sygehus og Psykiatrien i Region Syddanmark. Siden er der kommet komiteer på Hillerød/Helsingør/Frederikssund Hospital, samt Glostrup, Gentofte og Bispebjerg Hospital som ligeledes kan repræsenteres i gruppen.

Arbejdsgruppen sender referat til de kliniske etiske komiteer der har tilkendegivet interesse omkring oprettelse af et fælles forum.

Arbejdsgruppen kan efter behov nedsætte undergrupper som skal bistå gruppen. Det kan ligeledes blive aktuelt at inddrage professionel sekretariatsbistand, hvis dette skønnes fordelagtigt og muligt.

Arbejdsgruppen udarbejder forslag til vedtægter og afholder stiftende generalforsamling i juni 2012 i forbindelse med en konference, der har fokus på klinisk etik.

Når Selskabet er etableret betragtes det som en selvstændig enhed med en bestyrelse sammensat af personer med relation til sundhedssektoren, og som har en særlig interesse i klinisk etik.

Arbejdsgruppen nedlægges ved stiftelsen af selskabet.

 

3 Succeskriterium

Succeskriteriet er tilknyttet den langsigtede effekt. Dette vil bl.a. kunne afspejles i den interesse der viser sig omkring selskabets arrangementer – om der gøres brug af selskabets muligheder for vidensdeling og om selskabet bliver et naturligt omdrejningspunkt for de der har interesse for klinisk etik i sundhedssektoren.

 

4 Økonomi/ressourcer

På nuværende tidspunkt er der ingen økonomiske ressourcer til rådighed, og arbejdet vedr. oprettelse bygger på frivillighed.

Omkostninger vedr. afholdelse af konferencer og undervisning dækkes ind gennem brugerbetaling, søgning af fonde og legater, offentlige tilskud samt tilskud fra faglige organisationer samt andre donationer som det måtte lykkes at skaffe.