Referat GF 2015

 
Dansk Selskab for Klinisk Etik. Ekstraordinær og ordinær Generalforsamling 11.6.15.

Referat Marianne Axelsen

 

Dagsorden:

Ekstraordinær Generalforsamling Dansk Selskab for Klinisk Etik 11. juni 2015 kl. 0930-0940

1. Valg af dirigent

2. Genfremsættelse af forslag til vedtægtsændringer vedtaget på sidste generalforsamling med utilstrækkelig majoritet (se link)

3. Eventuelt

 

Ordinær Generalforsamling Dansk Selskab for Klinisk Etik 11. juni 2015 0940-1030

1. Valg af dirigent.

2. Formandens mundtlige beretning.

3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper

4. Indkomne forslag. (ingen)

5. Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent.

6. Valg af formand. (ikke på valg)

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. (ingen på valg)

8. Valg af 2 kritiske revisorer.

9. Eventuelt.

 

Dagsordenen forudsætter endelig vedtagelse af vedtægtsændringerne på den ekstraordinære generalforsamling tidligere. Ellers er dagsordenen som beskrevet i vedtægterne

Ekstraordinær GF:

25 deltagere

Ad 1. Dirigent: Birthe Thørring

Ad 2. Fremlægges af Mogens Skadborg (MS). Der stemmes for, at mindst 2 medlemmer af bestyrelsen skal være klinisk arbejdende.

Der stemmes for, at bestyrelsen ikke behøver gøre brug af autoriseret revisor.

Pkt. 7 udgår. Der stemmes for, at kassereren konstitueres af bestyrelsen

Evt.

Ordinær GF:

28 deltagere

Ad 1. Birthe Thørring

ad 2. Selskabet har planer om at fortsætte kursusaktiviteten – og det er naturligvis vigtigt også for at fastholde udviklingen i etablering af de klinisk etiske komitéer.

 

Selskabet er inde i en pæn udvikling hvad angår medlemmer – idet vi nu har rundet de 110 medlemmer, svarende til det mål bestyrelsen satte sig ved etableringen. Vi håber naturligvis at de mange medlemmer fører flere med sig. Potentialet til fordobling eller mere burde være tilstede.

Principielt er det jo ikke antallet af medlemmer der er afgørende – men det kan ikke udelukkes at jo flere der bakker op om og deltager i Selskabet, jo mere vil de klinisk etiske overvejelser kunne forventes at spille en rolle i de vervejelser der gøres både af sundhedsmyndigheder – men også på de danske hospitaler. Nedlæggelsen af den danske kvalitetsmodel fører, måske, et tomrum med sig, som også kan udfyldes med klinisk etske overvejelser som en nødvendig del af den måde man tænker behandling og omsorg på i det danske sundhedsvæsen.

Jeg skal endnu engang takke bestyrelsen for et godt og inspirerende samarbejde – og arbejde. Også de kritiske revisorer og arbejdsgruppen vedr. vejledningerne vedr. ikke genoplivning takkes

Jeg håber I får en god dag i hinandens selskab resten af dagen, hvor overskriften: Er vore etiske værdier under pres?

Egentlig er tænkt lidt retorisk – for der er ingen tvivl om at det er de og vil de være i årene der kommer hvor sundhedsvæsenet både er en skueplads for politiske gladiatorkampe, økonomiske udfordringer og prioriteringskampe.

AD. 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper

MKS: Vi har haft et udvalg vedr. Sundhedstyrelsens vejledning om genoplivning ved hjertestop.

Opfordring fra MKS til medlemmer om at henvende sig til bestyrelsen med forhold, som skal kulegraves. Carsten Hædersdal opfordrer til, at bestyrelsen tager initiativ til det.

Emner fra medlemmer: Nedlæggelse af klinisk etiske komiteer (f.eks. Gentofte). Forslag om at involvere palliative teams til opretholdelse af komiteerne. Empowerment af patienter (patientinndragelse) kan være et etisk problem. Opmærksomhed på ‘Sundhedsplatformen’.

Ad 4. Ingen forslag

Ad 5: Regnskab fremlægges af Dorte Holdgaard (kasserer). Kontingent uændret. Godkendt af de to revisorer Ingeborg Ilkjær og Birthe Thørring).

 Ad. 6+7+8. Ingen på valg. Opfordring til, at medlemmer melder sig til bestyrelsen mhp. at indtræde i bestyrelsen, så der er en kontinuerlig udskiftning. Forslag om at lave et system der gør, at man i bestyrelsen skiftes til at være på valg. Bestyrelsen opfodres til at overveje det evt.som et forslag til vedtægtsændringer til næste år.

 Ad. 8: De to kritiske revisorer (Ingeborg Ilkjær og Birthe Thørring) genvælges.

 Ad 9 evt.: intet til dette punkt