I henhold til vedtægternes § 5 for Dansk Selskab for Klinisk Etik indkaldes til

Generalforsamling

Tirsdag, den 23. november kl. 16.00

På Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet, Auditoriet, Psykiatrisk afdeling
(bygning 61), Blegdamsvej 9, 2100 Ø.

efter Årsmødet 2021, som afholdes samme sted kl. 13.00-16.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens mundtlige beretning
 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper
 4. Indkomne forslag
 5. Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent
 6. Valg af formand
 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
 8. Valg af 2 kritiske revisorer
 9. Eventuelt

Der henvises i øvrigt til vedtægterne på www.klinisketik.dk

Raben Rosenberg
Formand 15.10.202

Referat DASKET generalforsamling 23.11.21

Tilstede: Raben Rosenberg, Jeanette Knox, Sigurd Uldall, Bamidele Perlt, Natascha Dennig, Jacob Lawaetz. Afbud: Ingelise Andersen.

Referent: Sigurd Uldall

 

 1. Jeanette BL Knox blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i tide
 2. Formandens mundlige beretning: se formandsberetningen 2021
 3. Beretninger fra udvalg og arbejdsgrupper: Sigurd og Bamidele fremlægger strategien for de sociale medier. Der er oprettet en ny Facebook-gruppe men den er ikke synkroniseret med den tidligere. Carsten Hædersdal var ansvarlig for den forrige. Sigurd vil skrive til ham vedr muligheden for at overtage administrationen og dermed de evt. personer der ”følger” den.
 4. Indkomne forslag: Ingen
 5. Årsregnskabet fremlægges. Det er blevet godkendt af revisor Mogens Skadborg. Kontingentet er uændret
 6. Valg af formand: Raben Rosenberg fortsætter som formand på 2. år
 7. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer: Natascha Dennig og Jacob Lawaetz introducerer sig og introduceres til DASKET. De godkendes som nye medlemmer af foreningens bestyrelse. .
 8. valg af 2 kritiske revisorer. Vi har i de forgående år kun haft Mogens Skadborg som kritisk revisor, g vil drøfte om vedtægterne skal ændres
 9. Eventuelt:
  1. Årsmødet drøftet. Der er enighed om, at trods udfordringer knyttet til teknik, Covid-19 og deltagerantal var det var vellykket,
  2. Der drøftes i løst format hvad DASKET skal orientere sig mod i 2022. Der foreslås, at vi skal skabe mere opmærksomhed på os selv, bl.a. ved at inddrage ledelsen i diverse sammenhænge. Evt. fokus på, at drøftelse af klinisk etik er personalepleje der kan sikre godt arbejdsmiljø.
  3. Næste møde bliver 20 januar 16-18 med efterfølgende middag for dem der har tid og lyst. Natascha vil finde et mødelokale og advisere herom.