Vedtægter for Dansk Selskab for Klinisk Etik

 

§ 1 Selskabets navn

Selskabets navn er Dansk Selskab for Klinisk Etik (DASKET). Over for udlandet er Selskabets navn Danish Society of Clinical Ethics. Selskabets hjemsted er formandens adresse.

 

§ 2 Selskabets formål

Det er Selskabets formål, at der sker inddragelse af den etiske drøftelse i de kliniske

beslutningsprocesser, og at disse fremstår med samme tyngde og tydelighed som andre fagligt relevante forhold i den kliniske proces.

Selskabet bygger på det grundlag, at det er nødvendigt, at både sundhedspersonale, patienter og deres pårørende, medlemmer i de kliniske behandlingsteam og samfundet, er overbeviste om og trygge ved, at det arbejde der udføres og de beslutninger der træffes i det daglige kliniske arbejde, er omhyggeligt gennemtænkte og hviler på det bedst kvalificerede grundlag af informationer, viden og procedurer under inddragelse af relevante klinisk etiske overvejelser.

Selskabet har derfor til formål at fremme udvikling, forskning og formidling af viden og praksis inden for den kliniske etik i sundhedsvæsenet i Danmark. Selskabet er forum for fremlæggelse og drøftelse af metoder til uddannelse inden for klinisk etisk praksis og etablering af klinisk etiske komitéer. Dette sker bl.a. ved at afholde møder, symposier og kurser, samt ved at udsende nyhedsbreve og andre informationer til medlemmerne.

 

§ 3 Medlemskab

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, organisationer og virksomheder med interesse for selskabets formål. Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen. Optagelse som medlem af selskabet skal godkendes af bestyrelsen. Organisationer og virksomheder med interesse for selskabets formål kan opnå medlemskab, dog uden stemmeret og i øvrigt på betingelser fastsat af bestyrelsen. Medlemmerne hæfter ikke for selskabets økonomiske forpligtelser.

Stk.2. Medlemskab er kun gyldigt såfremt man ikke er i kontingentrestance med mere end et halvt år.

Stk. 3. Udmeldelse af selskabet skal ske skriftligt til bestyrelsen.

Stk. 4. Beslutning om eksklusion træffes ved en generalforsamling efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer (§ 15).

Stk. 5. Som æresmedlemmer kan optages personer, som gennem en særlig indsats har medvirket til at fremme de formål Selskabet arbejder for. Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Æresmedlemmer har samme rettigheder som ordinære medlemmer.

 

 § 4 Bestyrelsen

Mellem generalforsamlingerne ledes Selskabet af bestyrelsen.

Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen. Som minimum er to medlemmer af bestyrelsen klinisk arbejdende.

Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted, dog således at den sammenhængende funktionsperiode ikke kan overstige 6 år. Efter 2 års karenstid kan genvalg finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter en generalforsamling med en næstformand, en kasserer, en redaktør og en sekretær.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent eller når mindst 3

bestyrelsesmedlemmer kræver det for at behandle nærmere angivne forhold. Bestyrelsesmøder indkaldes skriftligt med 2 ugers varsel. Indkaldelse med kortere varsel kan dog ske, hvis uopsættelige grunde kræver det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflertal blandt de tilstedeværende medlemmer, som deltager i afstemningen. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i hans fravær næstformandens – stemme udslagsgivende. Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 5 Generalforsamlingen

Ordinær Generalforsamling afholdes tidligst 1. maj og senest 15.juni. Generalforsamlingen

indkaldes af bestyrelsen ved post eller personlig mail og meddelelse på hjemmesiden med mindst 4 ugers varsel. Skriftlig formandsberetning og beretninger fra eventuelle udvalg og arbejdsgrupper skal senest samtidig være tilgængelig på hjemmesiden. Dagsordenen skal fremgå af indkaldelsen.

Stk. 2. Følgende punkter er obligatoriske på dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens mundtlige beretning.

3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper

4. Indkomne forslag.

5. Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent.

6. Valg af formand.

7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af 2 kritiske revisorer.

9. Eventuelt.

 

§ 6 Indkomne forslag

Forslag til generalforsamlingens dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest medio marts det pågældende år. Forslagene, samt navnene på bestyrelsens kandidater til ledige poster, udsendes til medlemmerne med post eller elektronisk post eller offentliggøres på hjemmesiden. Forslag til personvalg kan fremsættes på generalforsamlingen.

Stk. 2. Kun ordinære medlemmer og æresmedlemmer er valgbare og har stemmeret på

generalforsamlingen.

Stk. 3. Vedtagelse af indkomne forslag sker ved simpelt flertal.

 

§ 7 Valg af bestyrelsen

Valg i henhold til generalforsamlingens dagsorden – bortset fra formandsvalget – afgøres ved relativ majoritet. Såfremt der er flere kandidater end der er ledige poster, skal afstemningen ske skriftligt. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme til hver ledig post.

 

§ 8 Valg af formand

Forslag til formandsposten kan fremsættes på generalforsamlingen. Valget gælder for 2 år. Umiddelbart genvalg kan finde sted én gang. Valget af formand afgøres ved absolut majoritet, det vil sige med over halvdelen af de afgivne stemmer. Opnås en sådan majoritet ikke ved 2 afstemninger, foretages valg mellem de to, der ved anden afstemning opnåede flest stemmer.

 

§ 9 Øvrige valg

Hvor det er relevant, skal generalforsamlingen vælge repræsentanter for selskabet til offentlige myndigheder eller selskaber i såvel ind – som udland. Valg sker efter principperne nævnt under § 7, således at der til enhver repræsentant tillige vælges en suppleant. Ved hastende opgaver, der ikke kan afvente næste ordinære generalforsamling, kan bestyrelsen udpege en repræsentant og en suppleant. Udpegningen prøves på førstkommende generalforsamling.

 

§ 10. Kritiske revisorer

Selskabets kritiske revisorer vælges blandt medlemmerne til at gennemgå selskabets regnskab med henblik på kritisk at vurdere, at Selskabets midler anvendes i overensstemmelse med selskabets formål.

 

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel. Hvis 1/4 af medlemmerne eller et flertal i bestyrelsen kræver det, skal bestyrelsen foranledige indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling senest en måned efter det stillede krav, ligeledes med 14 dages varsel.

 

§ 12. Stemmeafgivning

Stemmeafgivningen kan, både ved behandling af indkomne forslag og ved valg, ske ved skriftlig fuldmagt. Hvert tilstedeværende medlem kan kun have én fuldmagt.

 

§ 13. Bestyrelsens opgaver.

Formanden repræsenterer selskabet udadtil og leder dets virksomhed. Han fastsætter og leder møderne og bestemmer dagsordenen. Næstformanden udfører ved formandens forfald alle dennes forretninger samt står til rådighed ved specielle opgaver. Kassereren har ansvaret for Selskabets regnskab og budgetlægning. Redaktøren sørger for, at referater og foredrag offentliggøres efter godkendelse af bestyrelsen. Sekretæren udsender, efter formandens anvisninger, alle skriftlige mødemeddelelser til medlemmer eller andre. Kommunikationen mellem medlemmer og Selskabet er elektronisk gennem elektronisk post eller via hjemmesiden. Derudover fører sekretæren fortegnelse over valgtidspunkt for bestyrelsesposter.

Stk. 2. Bestyrelsen har pligt til at holde sig orienteret om arbejdet i selskabets udvalg, råd eller lignende, samt pligt til at orientere sig om nationale såvel som internationale forhold der er relevante for Selskabets formål.

Stk. 3. Bestyrelsen kan efter behov nedsætte ad hoc-udvalg til løsning af specielle opgaver.

 

§ 14. Økonomi, regnskab og revision

Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.

Stk.3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4. Regnskabet revideres af de kritiske revisorer.

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisor ønsker det. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af Selskabets kritiske revisorer valgt på generalforsamlingen.

 

§ 15 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 1/3 af medlemmerne er til stede, og hvor mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer er for ændringen. Opnås der på en generalforsamling 2/3 majoritet for et forslag om vedtægtsændring, men er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, indkalder bestyrelsen inden 3 måneder til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslag om vedtægtsændringen kan vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§ 16. Opløsning af selskabet

Opløsning af selskabet kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende

generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk.2. Selskabets formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af selskabets formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Vedtaget ved stiftende Generalforsamling og revideret ved ekstraordinær generalforsamling 11. juni 2015