Formandsberetning 30. marts 2016

Dansk Selskab for Klinisk Etik

Generalforsamling d. 25. maj 2016.

Mogens K. Skadborg

 

Dette er Selskabets 4. ordinære generalforsamling og således også 4. årsberetning – og jeg skal med formandsberetningen prøve at skitsere det forløbne år set fra formandens sæde og igen i år forsøge at bringe nogle forhold på banen, hvor jeg mener generalforsamlingen må hjælpe bestyrelsen med råd og vejledning for det kommende år.

Bestyrelsen har i beretningsåret bestået af Formand Mogens K. Skadborg, Kasserer Dorte Holdgaard; Sekretær Pernille Wendtland (orlov i det meste af beretningsåret) samt Jeanette Knox, Henri Goldstein, Henriette Bruun og Marianne Axelsen

I forbindelse med sidste års generalforsamling og årsmøde, havde vi dels oplæg ved Arne Rolighed om sundhedsvæsenets værdier under pres, og dels oplæg ved Ole Hartling om aktiv dødshjælp.

Årsmøde 2015 med Arne Rolighed nederst i midten

I beretningsåret har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder. Selskabets kursus for de klinisk etiske komitéer (kursus 1) der var fuldtegnet efteråret 2014, måtte aflyses pga utilstrækkeligt antal tilmeldte. Vedrørende DASKETs kurser i medicinsk etik:

Modul 1 bliver udbudt igen til efteråret. Modul 2, som er en opfølgning på modul 1 og kun bliver tilbudt, de kursister der har gennemført modul 1, blev afholdt i november i Middelfart. Begge moduler bliver afholdt af Jeanette B. L. Knox og Anne Marie Enderlein.

Så vidt jeg kan vurdere, er der det sidste år kommet 1 ny klinisk etiske komité i landet. Men der er fortsat store dele af hospitalsvæsenet, der er udækket – og det er bekymrende. Bestyrelsen har forsat brug for generalforsamlingens forslag til, hvorledes denne udvikling kan vendes. Der er dog sket det interessante, at der er rejst spørgsmål i Folketinget til de 5 regioner om udviklingen i muligheden for etisk rådgivning på landets hospitaler, herunder etablering af klinisk etiske komitéer.

Den arbejdsgruppe, der i DASKET’s regi har set på hvilke etiske overvejelser, man kan gøre sig, i forbindelse med udarbejdelse af de lovpligtige vejledninger vedrørende undladelse af livsforlængende behandling, som alle hospitaler skal have, har færdiggjort sit arbejde og resultatet er sendt til Sundhedsstyrelsen. Du kan finde arbejdet på hjemmesiden. I arbejdsgruppen deltog Dorte Holdgaard, Lena Saltbæk, Birthe Thørring, Randi Bligaard og ut. Alle takkes for et godt arbejde og forbilledligt samarbejde.

Kassereren vil ved årsrapportens præsentation fremlægge årsregnskabet mundtligt, og der vil blive uddelt regnskab, der efterfølgende lægges på selskabets hjemmeside. Bestyrelsen har valgt at tære lidt på formuen – fx med arrangement af årsmøde 2016 og ved at give mulighed for gruppemedlemsskab for klinisk etiske komitéer og videnskabsetiske komitéer til favorabel pris, som omtalt i sidste årsberetning fra formanden.

Medlemmerne af bestyrelsen har blandt meget andet været engageret som følger:

Jeanette Bresson Ladegaard Knox: Har afholdt modul 2 i selskabs regi og færdiggjort og forsvaret sin ph.d. – Thinking in Action, Re-thinking Life, samt være kursusleder på og undervist i medicinsk etik på Institut for Folkesundhedsvidenskab på KU

Henriette Bruun har startet sit ph.d. arbejde med etisk refleksion i sundhedsvæsnet og fortsat sit arbejde Desuden fået optaget artikel om det klinisk etiske komité arbejde inden for psykiatrien i Bibliotek for Læger som tager udgangspunkt i et relevant dilemma for psykiatrien der omhandler risiko for omsorgssvigt mod anvendelsen af tvang behandlet i Klinisk Etisk Komite i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Pernille Wendtland: Er i USA under 1 års orlov fra sin stilling som overlæge ved børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Det har blandt andet givet mulighed for at se en klinisk etisk komité arfbejde. Det glæder vi os til at høre mere om.

Mogens K. Skadborg har i beretningsåret været beskæftiget som formand for Klinisk Etisk Komité Aarhus Universitetshospital og fortsat på 21. år som underviser af lægestuderende på Aarhus Universitet i medicinsk filosofi – herunder etik. Underviser endvidere om dilemmaer inden for forholdet mellem etik og jura for kommende speciallæger i anæstesiologi og grundkurser i Intern Medicin med samme tema.

Marianne Axelsen og Henri Goldstein har været formand for klinisk etisk komite på Sygehus Sønderjylland og taget sig af de praktiske forhold med at arrangere årsmødet 2016. Henri er tovholder på kronik pva. Selskabets bestyrelse som er i støbeskeen på skrivende tidspunkt. Marianne og Mogens er tovholdere på mulig etablering af samarbejde med Danske Regioner om en temadag om forholdet mellem etik og jura. Alle har deltaget aktivt i Selskabets drøftelser ved bestyrelsesmøderne. Kasseren har ydet en formidabel indsat – med små midler – og har desuden varetaget sit snart mangeårige formandskab for klinisk etisk komité ved Aalborg Universitetshospital, sideløbende med undervisnings- og foredragsvirksomhed.

Der har desværre været knas med hjemmesiden et langt stykke ind i beretningsåret, som er blevet hacket af flere omgange. DASKET’s webmaster Steffen Cordes har været på overarbejde med reetablering og rekonstruktion af hjemmesiden. Alt burde nu være løst – ellers skriv til webmaster.

Alle takkes for deres engagerede indsats i og uden for Selskabets rammer. Min egen tak retter sig også til hele min tid i bestyrelsen og det privilegium det har været at deltage i arbejdet. De vedtægtsbestemte 4 års funktionstid for formænd af Selskabet er udløbet ved dette års generalforsamling. Jeg skal derfor ønske fortsat god vind til Selskabets fremtidige sejlads på de etiske have – med særligt ønske om, at den fremtidige formand får lige så god støtte og inspiration i arbejdet, som jeg har haft.

Mogens K. Skadborg

Formandsberetning

 

Dansk Selskab for Klinisk Etik
Generalforsamling d. 11. juni 2015.
Mogens K. Skadborg

 

Dette er Selskabets 3. ordinære generalforsamling og således også 3. årsberetning – og jeg skal med formandsberetningen prøve at skitsere det forløbne år set fra formandens sæde og igen i år forsøge at bringe nogle forhold på banen, hvor jeg mener generalforsamlingen må hjælpe bestyrelsen med råd og vejledning for det kommende år.

Bestyrelsen har i beretningsåret bestået af Formand Mogens K. Skadborg, Kasserer Dorte Holdgaard; Sekretær Pernille Wendtland samt Jeanette Knox, Henri Goldstein, Henriette Bruun og Marianne Axelsen

I forbindelse med sidste års generalforsamling og årsmøde, havde vi dels oplæg om Etisk teori og Etisk Råd ved Henrik K. Jørgensen fra Det Etiske Råds Sekretariat og emnet Brugerinddragelse ved Anette Wandel, chef for kvalitet og politik i i Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS), efterfulgt af Master Class analyse af det samme dilemma med 2 forskellige metode tilgange.

I beretningsåret har der været afholdt 3 bestyrelsesmøder. Selskabets kursus for de klinisk etiske komitéer har været fuldtegnet efteråret 2014, fik pæne anmeldelser og gentages til efteråret for 3. gang, ligesom det annoncerede opfølgningskursus planlægges afholdt i år.

Så vidt jeg kan vurdere, er der det sidste år ikke kommet flere nye klinisk etiske komitéer i landet. Denne stagnerende udvikling er bekymrende – og bestyrelsen har brug for generalforsamlingens forslag til, hvorledes denne udvikling kan vendes.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der ser på hvilke etiske overvejelser, man kan gøre sig, i forbindelse med udarbejdelse af de lovpligtige vejledninger vedrørende undladelse af livsforlængende behandling, som alle hospitaler skal have. Arbejdet er i gang, og som forventet er det bestemt ikke nogen nem opgave. I arbejdsgruppen deltager Dorte Holdgaard, Lena Saltbæk, Birthe Thørring, Randi Bligaard og ut. Vi har orienteret Sundhedsstyrelsen om, at arbejdet er i gang, og har fået lovning på at komme på høringslisten, når de 2 vejledninger skal revideres.

Kassereren vil ved årsrapportens præsentation fremlægge årsregnskabet mundtligt, og der vil blive uddelt regnskab, der efterfølgende lægges på selskabets hjemmeside. Der er d. 10.04.2015 et overskud på kr. 125.754,00 . Dette er sikret ved blandt andet meget billige bestyrelsesmøder og kursusafvikling med et balanceret budget.

Arbejdet med ”Sundhedsstyrelsens Vejledninger vedrørende ikke genoplivning ved Hjertestop” både i og uden for sygehuse, bliver gennemgået og kommenteret af en undergruppe under selskabet. Det forventes at arbejdet kan være færdigt og fremsendes til SST efter sommeren 2015. Arbejdet vil blive lagt på DASKETS hjemmeside.

Medlemmer af udvalget er: Formand for Sygeplejeetisk Råd, Randi Bliigaard,

Afdeligslæge Lena Saltbæk, Afdelingslæge Birthe Thørring og Funktionsleder Dorte Elise Møller Holdgaard og Mogens K. Skadborg

Medlemmerne af bestyrelsen har blandt meget andet været engageret som følger:

Jeanette Bresson Ladegaard Knox: Har for andet år i træk afholdt modul 1 i medicinsk og klinisk etik og planlægger afholdelse af modulet til efteråret samt afholdelse af modul 2 også i efteråret. Hun har været engageret i klinisk etisk komite for pædiatri på Rigshospitalet, som hun er medlem af samt skrevet artikler om etik på sundhedsområdet. Derudover er hun ved at indlede et samarbejde om medicinsk etik med forskere fra USA og Holland. Hun deltog i ICCEC konferencen i NYC i maj.

Henriette Bruun: Arbejder fortsat som formand for Klinisk Etisk Komite i Psykiatrien i Region Syddanmark. Ligesom jeg nu har 2 lokale (mindre) etiske refleksionsgrupper i et ambulant team i Odense, der behandler unge med nydiagnosticeret skizofreni og i retspsykiatrisk distriktspsykiatri i Middelfart. Forventer at få udgivet en artikel i Bibliotek for Læger som tager udgangspunkt i et relevant dilemma for psykiatrien der omhandler risiko for omsorgssvigt mod anvendelsen af tvang behandlet i Klinisk Etisk Komite i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Pernille Wendtland: Er medlem Klinisk Etisk Komite ved Aarhus Universitetshospital (AUH). Arbejder bl.a. som ansvarlig for månedlige etisk case refleksions seancer i børneonkologisk afd., AUH. Desuden medlem af Working Group on Ethics i Nordic Society of Paediatric Haematology and Oncology/Nordic Society of Oncology Nurses, særligt arbejdet med etisk case refleksionsmetode. Deltaget i ICCEC 2015 og er medlem af European Network for Clinical Ethics, seneste mødedeltagelse forår 2014.

Mogens K. Skadborg har i beretningsåret været beskæftiget som formand for Klinisk Etisk Komité Aarhus Universitetshospital og formand for Lægeetisk Nævn i Lægeforeningen. Underviser endvidere lægestuderende på Aarhus Universitet i medicinsk filosofi – herunder etik, samt holder en lang række foredrag og uddannelsesaktiviteter af mange sundhedsfaglige professioner og deltaget som underviser i DASKETs modul 1 kursus.

Marianne Axelsen og Henri Goldstein har taget sig af de praktiske forhold med at arrangere årsmødet 2015, herunder engagere årets oplægsholdere. Alle har deltaget aktivt i Selskabets drøftelser ved bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen har besluttet at indføre kollektivt medlemskab af DASKET for klinisk etiske komitéer til en rabatpris på 1000 kr. pr komité. Vi håber, dette kan være med til at fremme antallet af medlemmer.

Der har været knas med hjemmesiden, som er blevet hacket af flere omgange. Det ser ud til, at der i skrivende stund er styr på dette, og DASKET’s webmaster Steffen Cordes er i gang med reetablering og rekonstruktion af hjemmesiden.

Alle takkes for deres engagerede indsats i og uden for Selskabets rammer.

Mogens K. Skadborg

29. april 2015

Aktuelle etiske dilemmaer

Tilmeld nyhedsbrev

Blive medlem