FORMANDSBERETNING 2022

  1. Ifølge vore vedtægter skal ordinære Generalforsamling afholdes tidsligst 1. maj og senest 15. juni. Årsmødet 2020 blev aflyst pga Covid-19 situationen og generalforsamlingen blev af samme grund først afholdt 5. november 2020, ligesom årsmøde og generalforsamling for 2021 først blev afholdt 3. september 2021. Nu håber vi på, at der er tilstrækkelig normalisering i samfundet til, at vi fra 2023 igen kan afholde årsmøde og Generalforsamling i perioden 1. maj – 15. juni. Vi vil også igen opkræve vanligt kontingent.

  2. Bestyrelsen har afholdt 3 møder i det forgangne år samt et særligt møde med professor Reidar Pedersen, der er leder af det norske Centre for Medical Ethics, for at få inspiration fra det vellykkede udviklingsarbejde af klinisk etik i Norge, som førte til lov om klinisk etiske komiteer.

  3. Hovedlinjen i aktiviteten har været den samme som foregående år, nemlig: Søge at være organisation for klinisk-etiske komiteer, placere selskabet politisk, undervisning, offentlige møder, som fx årsmøde og fyraftensmøder i den udstrækning det aktuelt er muligt. Vi finder, at der er behov for et stærkere samarbejde mellem de forskellige klinisk-etiske komiteer, og det er da også et hovedtema i årsmødet 2022. Her vil vi også gøre status planer for det kommende års arbejde.

  4. Fra selskabet bestyrelse er udgået en kronik bragt i Ugeskrift for Læger forfattet af Jeanette BL Knox og Raben Rosenberg, og som er oplæg til emner til drøftelse på årsmødet 2022.

  5. Som formand skal jeg tillade mig at tage den frihed at udtrykke samme opfattelse som i sidste års formandsberetning: Bestyrelsesarbejdet har været præget af en rigtig god stemning, hyggelige møder og humor, hvor alle har villet yde en indsats med højt engagement.

  6. Selskabets kontakt med medlemmerne er væsentligst vores hjemmeside, som styres på bedste måde af webmaster Ingelise Andersen samt desuden årsmøderne. Bestyrelsen arbejder på at profilere selskabet klarere og herunder i højere grad bruge de forskellige sociale medier.

 

  1. Alle selskabets medlemmer opfordres til at italesætte klinisk etik i deres daglige virke og gøre opmærksom på vort selskabs vigtige rolle, som nøje er omtalt i vedtægterne §2.

 

Raben Rosenberg

  1. Oktober 2022