Formandsberetning

Dansk Selskab for Klinisk Etik
4. juni 2014.
Mogens K. Skadborg

 

Tak til dirigenten for ordet og for at ville være dirigent.

Dette er Selskabets anden ordinære generalforsamling og således også 2. årsberetning – og jeg skal med formandsberetningen prøve at skitsere det forløbne år set fra formandens sæde og forsøge at bringe nogle forhold på banen, hvor jeg mener generalforsamlingen må hjælpe bestyrelsen med råd og vejledning for det kommende år.

Først beretningen.

I forbindelse med sidste års generalforsamling, havde vi dels oplæg om “Klinisk etiks udfordringer i klinisk praksis, nationalt som internationalt”, ved hhv. professor Søren Holm og formanden for Det Etiske Råd Jacob Birkler efterfulgt af Master Class med medlemsengagement om analysearbejdet i klinisk etiske komitéer, særlige udfordringer og erfaringer i opstartsfasen af Klinisk Etisk Komitéer samt Real Case analyse af konkret etisk problem.

I beretningsåret har der været afholdt 3 bestyrelsesmøder og et bestyrelsesseminar. Meget af arbejdet har drejet sig om Selskabets kursus i efteråret 2013 med særligt fokus på arbejdet i Klinisk Etiske Komitéer fik pæne anmeldelser og gentages til efteråret, ligesom det annoncerede opfølgningskursus planlægges afholdt i år.

Så vidt jeg kan vurdere er der det sidste år ikke kommet flere nye klinisk etiske komitéer i landet. En (Gentofte) er nedlagt – af grunde jeg ikke kender. Denne stagnerende udvikling er bekymrende – og bestyrelsen har brug for generalforsamlingens hjælp til hvorledes denne udvikling kan vendes.

Bestyrelsens aktiviteter har også været præget af de enkelte medlemmers engagement til at hente inspiration i udlandet. Pernille er blevet medlem af The European Clinical Ethics Network (ECEN), og flere bestyrelsesmedlemmer deltog [for egen regning] i den 10. ICCECs (International Conference on Clinical Ethics and Consultation) – konference i Paris fra 24.-26. april. Emnet var patientens stemme – en inspiration som også afspejler sig i dagens tema efter generalforsamlingen.

På opfordring er Selskabet engageret i en arbejdsgruppe med henblik på at hjælpe med hvilke overvejelser man kan/bør gøre sig af etiske dimensioner i forbindelse med udarbejdelse af vejledninger vedrørende de lovpligtige instrukser som alle hospitaler skal have om undladelse af livsforlængende behandling, herunder hjertestop. Det er bestemt ikke nogen nem opgave, og Selskabet skal ikke komme med egentlige handlingsanbefalinger – men prøve at understøtte, at der ved udarbejdelsen af disse instrukser også lægges vægt på også de etiske elementer ved siden af de juridiske.

Bestyrelsen har, som det fremgår af dagsordenen og hjemmesiden i den anledning, arbejdet med nogle små justeringer af vedtægterne. Mere herom når vi når til dette punkt på dagsordenen.

Noget af det der har optaget bestyrelsen siden Selskabets start – men som det ikke er lykkedes med, er hvorledes kan vi sikre den interaktion og dynamik som er nødvendig for at gøre dels Selskabet til et forum der bruges til at fremme etableringen og driften af de klinisk etiske komitéer, dels til debat- og eksemplarforum for interessen for klinisk etik i det danske sundhedsvæsen.

Formanden har forsøgt med lidt klummeskriveri og interviews i Dagens medicin og Ugeskrift for Læger, Sekretæren med skrivearbejde i Sygeplejersken, Webmasteren med nyhedsbreve, Anne Marie og Jeanette med en stor indsats på kursusområdet. Men det er som om det er ret svært at komme ud over rampen, så at sige, og gøre sundhedsvæsenets aktører interesserede i at bidrage til Selskabet fx. ved medlemsbidrag – som på sigt er nødvendige for at kunne drive Selskabet.

I beretningsperioden har Betinna Koch af personlige grunde valgt at forlade bestyrelsen allerede i september 2013. Hun skal have tak for indsatsen i Selskabet. Med udgangen af denne valgperiode udtræder Carsten Hædersdal der har lavet en forbilledlig og stor indsats som kasserer og webmaster. Ligeledes udtræder Anne Marie Enderlein nu af bestyrelsen, efter at hendes borgerlige erhverv stiller stadig stigende krav til hendes arbejdsindsats. Heldigvis stiller Anne Marie sin ekspertise som underviser til rådighed for Selskabet ved kurserne til efteråret.

Jeg vil gerne slutte med at takke hele bestyrelsen for et forbilledligt samarbejde i det forløbne år, ja siden Selskabets start. I er alle inspirerende mennesker som det er værd at lytte til.

Hermed giver jeg ordet tilbage til dirigenten.

Mogens K. Skadborg

4. juni 2014

Aktuelle etiske dilemmaer

Tilmeld nyhedsbrev

Blive medlem